Годишњи план рад школе ШК. 2017/2018. ГОД.

1. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ

Примарни задаци у школској 2017/18. год проистичу из полазних основа (закона, подзаконских аката), статута школе, остварених резултата рада у претходној школској години, закључака, анализе и извештаја управних, руководећих, стручних органа школе, просветног саветника и на основу извештаја тима за спољашње вредновање рада школе.

 

        1 )Стручни актив за развојно планирање у овој школској години:

          -израда Анекса развојног плана у складу са изменама  и допунама Закона о основама  система образовања  и васпитања и Закона о основном образовању и васпитању

         - реализује активности предвиђене акционим планом за школску 2015/16. годину

         - учествује у изради Годишњег плана рада

         - реализација  активности  које су развојним планом од 2015-2019.г предвиђене за ову школску годину

 

2) Стручни актив за развој школског  програма:

 

    - прати, вреднује, евалуира, Школски програм од 2014/18. годину,као и остваривање израђеног       -учествује у изради Годишњег плана рада

 

3)  Тим за самовредновање :

 

    реализује активности предвиђене акционим планом за школску 2017/18.год

- планиране области самовредновања за школску 2017/18.год. Настава и учење и Етос

             

Програм и планови образовно-васпитног рада

 

У школској 2017/18. усклађиваће се наставни планови и програми са стандандардима постигнућа-образовни стандарди предвиђени за  I и II циклус.

Педагошки колегијум ће посебну пажњу посветити оперативности и функционалности планова и програма управних, руководећих и стручних орган школе

Прегледност, функционалност и оперативност, иновације применом иновативних модела наставе, разматрањем примене и праћења остварености образовних стандарда, корекцијом и самоевалуацијом у  процесу планирања наставе и израде  глобалних и оперативних планова наставника као и планом  за унапређивања  квалитета рада који се односи на наставу ,постигнућа и подршку  ученика  за школску 2017/18. год.

 

Унапређивање квалитета образовно – васпитног  рада

 

Осавремењивање наставног процеса увођењем и спровођењем активних (иновативних) облика рада, модела, савремених  наставних средстава

припрема угледних часова иновативним моделима и облицима рада

унапређивање процеса планирања и припремања по предметима

веће ангажовање ученика у свим сегментима наставног процеса

извођење експерименталне, интегрисане наставе, стваралачког (дивергентног учења), егземпларна....

укључивање ученика у планирање садржаја ваннаставних активности

мотивисање ученика у раду ваннаставних активности

уједначавање критеријума оцењивања и одређивање нивоа постигнућа

интезивирање васпитне функције школе превенција болести зависности, рада вршњачког тима у        превенцији и борби против насиља

континуиран рад у примени Посебног протокола кроз рад Тима за заштиту деце од насиња,   анализом извештај одељењских старешина о присутним

облицима насиља, радионицама са  темама препознавања облика насиља и примене мера превенције и интервенције као  развоја  социјалних вештина

код ученика.Реализација активности из пројекта ,,Родно засновано насиље“

садржајнији рад Ученичког парламента и вршњачког тима

интезивнији рад на професионалној орјентацији ученикаод првог до  осмог разреда са посебним        акцентом на седми и осми разред

повећање васпитних циљева за хумане односе међу људима, организовању  хуманитарних акција, заштити животне средине,превенцији болести

зависности и малолетничкој делинквенцији

упознавање, афирмација и примена дечјих права УН кроз рад Ученичког   парламента, часова одељенских старешина , рад секција и ваннаставних

 

Евалуација и праћење образовно-васпитног рада

 

Планом рада Педагошког  колегијума и Наставничког већа предвиђено је да у овој школској години буду вредноване 2 области самовредновања: настава,учење и етос

Током школске године актив за развој Школског програма ће пратити и евалуирати садржај Школског програма од 2014/18.г .

Актив за развојно планирање формираним техникама и инструментима ће вредновати реализоване     активности предвиђене акционим планом за ову школску годину.Тим за самовредновање  ће пратити реализацију  активности планираних акционим планом за школску 2017/18. годину у циљу ефикаснијег праћења и вредовања рада водиће се документација: регистар планова рада наставника, педагошка документација (писана док.наставника),евиденција посета часовима, разноврсни упитници, анкете, евиденција резултата ученика са такмичења, евиденција увођења иновација у настави ...

 

Редовна настава

 

Редовну наставу унапредити према закључцима стручних актива , Наставничког већа и  Педагошког колегијума ,увођењем нових облика и метода рада, индивидуализацијом наставе, пружањем додатне образовне подршке –ИОП-а, корелацијом међу предметима и усклађивање критеријума оцењивања,реализација васпитних задатака ,  примена  и праћење  остварености образовних  стандарда за  I и II   циклус.

 Изборна настава

 

Ученици разредне наставе бирају један изборни наставни предмет (поред Верске наставе и Грађанског васпитања) који ће учити у наредном периду. Школа је понудила четири предмета од којих ученик бира један. Понуђени предмети су:

 

1. Од играчке до рачунара

2. Народна традиција

3. Чувари природе

4. Руке у тесту

Обавезни изборни предмети од 5. до 8. разреда су:

 

 

1.        Верска настава или Грађанско васпитање

2.        Страни језик- Шпански језик

3.        Изабрани спорт-одбојка ,рукомет,кошарка

 

Изборни  предмети од 5.до 8. разреда

 

 

Школа је понудила четири изборна наставна предмета од који ученици бирају један изборни наставни предмет:

1. Чувари природе

2. Свакодневни живот у прошлости

3. Информатика и рачунарство

4. Домаћинство

Допунска настава

 

При организовању допунске наставе придржавати се јасних педагошких опредељења приликом избора ученика за  допунску наставу. Потребно да се предузимају све педагошке мере ради спречавања неуспеха. Због тога је потребно:

- извршити евидентирање ученика код којих се  појављују неуспех услед објективних или субјективних сметњи.

- предузети превентивне мере како не би дошло до неуспеха.

- допунску наставу изводиће наставници који ученицима предају тај предмет.

- на часовима допунске наставе применити одговарајуће методе и облике рада (индивидуализована настава, употреба разноврсних наставних средстава, употреба метода очигледности...)   

 

Додатна настава

 

            - додатна настава као својеврстан вид прпреме ученика за такмичења.

- активности додатне наставе ће се побољшати и унапредити у циљу развијања изразитих способности ученика.

- потребно је утврдити јасније критеријуме на основу којих ће се ученици ангажовати у додатној настави.

- додатном наставом обухватити  заинтересоване и најангажованије  ученике.

 -поштовати правило да један ученик не може бити ангажован додатном наставом из више од два предмета.

 

Припремна настава

 

-организовање припремне наставе ученика 8. разреда за полагање завршног испита.

-организовање припремне наставе за ученике који се упућују на поправни  и разредни испит.

 

Ваннаставне активности

 

     - иновирање облика рада: креативне радионице, педагошке и психолошке радионице, тимски и стваралачки   рад, трибине, предавања,изложбе ,приредбе и спортска такмичења... 

 

Стручно усавршавање

 

Школа ће  у овој години посветити пажњу педагошко-психолошком и стручном усавршавању директора, стручних сарадника и наставника.Педагошки колегијум ће се посебно бавити активностима везаним за стручно усавршавање. Предвиђен је план и програм стручног усавршавања који ће се реализовати избором и учешћем на семинарима, стручним скуповима ,стручних већа за област предмета,већа учитеља и Наставничког већа, радом приправника и ментора...

-путем већ успоставњених облика на нивоу школе-стручна и уже стручна предавања на нивоу Стручних већа и Наставничког већа,посећивање часова, праћење стручне литературе,реализацијом угледних часова... 

-коришћењем ваншколских институција (похађањем  низа акредитованих семинара и кроз  професионални развој свих запослених ) и рад са приправницима

 

Заштита  и унапређење животне средине

 

Ближе упознати ученика са основним процесима који се одигравају у човековој животној средини. Стручна већа ће извршити перационализацију васпитних задатака по наставним областима рада, реализације оних садржаја који су дати у наставном плану и програму.Еколошка секција својим активностима и садржајима ће такође радити на заштити и унапређењу животне средине.

                                                                                     

Развијање културних и других потреба ученика

 

Остварује се  у оквиру организовања разноврсних културно-забавних, спортских програма и активности ученика у слободном времену. Школа ће на основу процеса самовредновања, активности развојног ланирања школе, праћењем и утврђивањем потреба и интересовања ученика, систематски развијати нове форме активности.

 

Сарадња са друштвеном средином

 

Школа ће интезивно сарађивати са разним институцијама на општинком нивоу: Дом здравља, Центар за социјални рад ,предшколске и друге школске установе, Црвени крст МУП, са градском библиотеком, црквом, Центром за културу и локалним медијима као и месном заједницом.

 

Професионална орјентација ученика

 

Организовати активности и радионице на часовима редовне наставе и ЧОС-а  на тему „Свет занимања“, сходно узрасту од првог до шестог разреда а за ученике седмог и осмог разреда реализовати пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“.

 

 

2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ

 

Материјално-технички и просторни услови рада у матичној школи и издвојеним одељењима

 

            Настава се одвија у матичној школи (I-VIII) и у издвојеним одељењима која се налазе у Мариновцу (II- IV) и Брезовцу (I-IV).

У матичној школи постоји:

- 4 учионица опште намене, техничка радионица, дигитални  кабинет информатике, библиотека 

   и  2 мултимедијалнe учионицe, jедна за природну а друга за друштвену групу предмета

- школа располаже пратећим просторијама:  у наставничком блоку је наставничка   канцеларија, канцеларија педагога и директора школе;  кухињом, трпезаријом и оставама

- посебно опремљен простор за пријем родитеља

- нема филскултурне сале  али се настава физичког васпитања изводи у специјализованој учионици и на спортским теренима

- постојеће учионице се користе према унапред направљеном распореду за реализацију ваннаставних активности

- опемљеност школе средствима васпитно-образовног рада је око 35% у односу на важеће нормативе.

 

Настава у Мариновцу изводи се у једној  учионици  са комбинацијом три разреда ченици првог, трећег и четвртог разреда ).

У објекту се налази  зборница, једна просторија опште намене и санитарни чвор. Нема централног грејања ни уређених спортских терена. Школа има велико двориште и бунар.

             Приближно исте површине и броја просторија је школа у Брезовцу. Настава се у њој одвија у две учионице, са две комбинације, први  и трећи, други и четврти разред. Постоји просторија са рачунарима  и зборница; кухиња и остава.У мањој просторији смештен је књижни фонд: лектире, литература за учитеље са око 300 књига. У дворишту је помоћна зграда опште намене.

Опремљеност школе средствима васпитно образовног рада је око 40% у односу на важеће нормативе

 

 

 3 ЉУДСКИ РЕСУРСИ

 

Кадровска структурa

 

У школи ради 7 наставника разредне наставе и 17 наставника предметне наставе, школски педагог и библиотекар.Специфичност рада овог колектива је у томе што је велики број радника са непотпуним радним временом, а то значи да свој рад до пуног радног времена остварује о осталим основним школама на подручју општине Аранђеловац и околним  општинама .Посебна пажња у школској 2017/2018. години биће посвећена стручном усавршавању наставничког кадра кроз разне облике: предавања, семинаре, трибине, саветовања и кроз самообразовање и реализацију активности предвиђених Развојним планом а које су предвиђене за ову школску годину.

 

-Задужења радника ван наставе – недељна структура радног времена

 

Име и презиме

Задужење

Бр.часова

1.Ранковић Светлана             

директор

40 

2.Петронијевић Драгослав

Секретар*

20

3. Луковић Оливера

шеф рачуноводства****

20

4.Боричић Сања

Педагог**

20

5.Николић Данијела

библиотекар           ***

14

6.Вуколић Марина 

библиотекар           ***

2

7.Симијоновић Светлана

библиотекар           ***

2

8.Хочевар Игор 

библиотекар           ***

2

9.Томковић Данијела

сервирка/помоћни радник

40

10.Денчић Слободан

ложач/помоћни радник

40

11.Николић Владимир

помоћни радник/домар

40

12.Раденковић Рада               

помоћни радник

40

13.Мршић Борка

помоћни радник

40

14.Максимовић Снежана

помоћни радник

40

 

 

 

*Секретар школе свој проценат допуњује у школи „ Први српски устанак“. Секретар ради наизменично по недељу дана у обе школе

** Педагог школе допуњује у школи ''Славко Поповић''-Даросава и ради понедељком, средом и сваког другог петка у недељи

***Библиотека ради сваког радног дана  према утврђеном распореду

**** Шеф рачуноводства свој проценат допуњује у школи „Милан Илић Чича ради два дана у овој школи а трећи дан сваке друге недеље .

*****Ради пружања помоћи ученицима са сметњама у развоју у образовно -васпитном раду школа ће ангажовати и омогућити присуство пратиоца детета тј. персоналног асистента

 

               Наставнички кадар у предметној и разредној настави за школску 2017/2018. годину

               

 

Презиме и име

занимање

профил

радно искуство

радно време у %

1

Вуколић Марина

професор

српски језик

2

95%

2

Николић Данијела

професор

српски језик

10

22%

3

Недељковић Данијела

професор

математика

10

100%

4

Симијоновић Светлана

професор

енглески језик

21

100%

5

Трифуновић Ана

професор

енглески језик

9

20%

6

Петковић Христина

наставник

физика,хемија

30

50%

7

Јакимова Валентина

наставник

биологија,

хемија

23

70%

8

Кричкић Јелена

професор

географија

13

45%

9

Дончић Ђорђе

професор

историја

грађанскo васпитање

3

60%

10

Крстић Александар

наставник

техничко обр.

16

50%

11

Васиљевић Александар

наставник

ликовна кул.

14

30%

12

Миловановић Катарина

наставник

музичка кул.

20

25%

13

Хочевар Игор

професор

физичко васп.

14

75%

14

Томковиић Марина

учитељ

раз. настава

10

100%

15

Миливојевић Љубинка

наставник

раз. настава

30

100%

16

Марковић Јованка

наставник

раз. настава

24

100%

17

Даниловић Биљана

наставник

раз. настава

37

100%

18

Швабић Јелица

Магистар-професор

раз. настава

22

100%

19

Ђорђевић Оливера

професор

раз. настава

22

100%

20

Радојевић Снежана

Наставник

раз. настава

19

100%

21

Јагодић Момчило

Вероучитељ

верска настава

3

50%

22

Драговић Маријана

професор

шпански језик

9

55%

23

Ивановић Ана

професор

информатика   рачунарство

4

25%

 

 

4.СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Годишњим план стручног усавршавања и професионалног развоја

 

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 

Рад са наставницима -приправницима

- менторски рад

- посета часова

- увођење у праксу васпитно-образовног рада

- вођење документације

Наставник – ментор

Педагог

Директор

 

од септембра

 

Усавршавање наставника у својој струци

- договор стручних већа

- израда плана за похађање семинара

- похађање акредитованих семинара

 

 

наставно особље

 

 

током шк. године

Самоусавршавање наставника кроз рад стручних већа по области премета

- договор о избору уже стручних тема

- припрема и презентовање тема

наставници стручних већа по области предмета и учитеља

 

током шк. године

 

 

 

Организовање угледних часова

- договор на Педагошком колегијуму

- израда распореда одржавања часова

- договор стручног актива о начинима реализације огледног часа

- одржавање угледног часа

 

- чланови Педагошког колегијума

- наставници стручних већа

 

 

 

током шк. године

Усавршавање наставника кроз рад Наставничког већа

- предавања и дискусије

- прикази истраживања

- искуства у раду тимова

директор

наставно особље

педагог

 

током шк. године

Праћење стручне литературе

- информисање на страницама стручних сајтова

- претплата стручне литературе

 

 

током шк. године

Дошколовавање наставника

- стицање седмог степена стручне спреме- упис на мастер студије

наставно особље

током шк. године

 

*Лични планови СУ налазе се у личном портфолију наставника и у бази података о СУ која се води у електронској верзији у школском рачунару.Запослени ће се усавршавати у складу са Годишњим планом СУ и могућностима школе.

 

План  похађања акредитованих семинара

 

ТЕМА

 

ВРЕМЕ

НИВО

РЕАЛИЗАТОР

79 Утицај емоционалне интелигенције на управљање одељењем,групом и процесом К3,П2

Током шк.године

Јелица Швабић

 

Софија Паијћ,Сања Богдановић,Београд

87 Асеративном комуникацијом до успеха К4,П5

Током шк.године

Јелица Швабић

 

Весна Узелац и Смиљана Берар

127  Родитељ- пријатељ и сарадник К4

Током шк.године

Јованка Марковић

Друштво психолога Србије

93- Добра сарадња са родитељима= добро деци+ добро нама+ добро њима К4

Током шк.године

Љубинка Миливојевић

Образовање плус

197 Е-школа за најмлађе К1,П10

Током шк.године

Милун Чоловић

Радмила Лацковић и Бранка Ранисављевић

132- трениг комуникацијских вештина и самопоуздања наставника К4

Током шк.године

Биљана Даниловић

Центар за унапређење наставе Абакус

19 Адолесцент и специфични стилови контакта у породици К3,П1

Током шк.године

Валентина Јакимова

 

Биљана Ерцеговчевић, Катарина Јовановић

591 Савремена географија К1,П1

Током шк.године

Наставници

географије

Јагода Петровић-Укај, др Анђелија Ивков-Џигурски

269 Иновативне методе у настави математике К2,П2

Током шк.године

Наставник математике

др Иван Анић, Нинослав Ћирић

662- Од открића до дефиниције-ѕбирне и градивне именице К1

Током шк.године

Наставник српског језика

ЦЗСУ  Шабац

244 Школа у облацима –интернету у служби ефективне педагошке праксе К4,П10

Током шк.године

Снежанa Радојевић,

ОливераЂорђевић,

СањаБоричић,

Наташа Чоловић

Тот Бела,Хечко Роберт

 

95 Друштвени развој ученика у савременој школи у друштву-упознај и покрени К4,П4

Током шк.године

Снежана Радојевић,

Оливера Ђорђевић,Сања Боричић,Наташа Чоловић

Живкица Ђорђевић,Светлана Спасић 

592 Савремена физика у истраживањима,настави и примени К1,П2

Током шк.године

Наставник физике

Ђорђе Шијачки, Зоран Поповић

692 Осавремивање традиционалних метода у настави страних језика К1,П1

Током шк.године

Наставници енглеског и шпанског језика

Бојан Ђорђевић, Ангела Дреновац

810  Физичком активношћу против вршњачког насиља  К3, П3

Током шк.године

Наставник физичког васпитања

доц. др Тања Недимовић

770 Музичке игре као део одрастања и учења К3, П1

Током шк.године

Наставник музичке културе

Маријана Милошевић Симић,

767 Школа керамике К2, П1

Током шк.године

Наставник ликов.културе

Наташа Василић,

241 Мултимедијални садржаји у функцији образовања К4, П1

Током шк.године

Наставник информатике

мр Бранко Т. Новаковић

103- Како радити са родитељима

К4

Током шк.године

Наставници и учитељи

ЦЗУС Крагујевац

133- Умеће комуникације – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама ,К 4

Током шк.године

Наставници и учитељи

Удружење грађана Тим психокод Београд

135.Управљање стресом деце,наставника ,радитеља К4, П1

Током шк.године

Радојевић Снежана

 

Форум педагогога Београд

 

Усавршавање наставника кроз рад стручних стручних органа школе

 

       

         ТЕМА

 

  ВРЕМЕ

 

  НАЧИН

 

       НИВО

 

РЕАЛИЗАТОР

Електронско насиље – истраживање и резултати

новембар

 

Стручна тема

 

Стручно веће  разредне наставе

 

Јованка Марковић

 

--Приказ наставних средстава- однос декадних јединица до милион

--Пројекат-2014-2018- задатак за сваки стандард из математике

Током шк.године

Наставници и учитељи

 

Стручно веће  разредне наставе

Јелица Швабић

Мапе ума

Током шк.године

 

Стручна тема

 

Стручно веће  разредне наставе

 

Љубинка Миливојевић

Волдорфско и холистичко образовање

Током шк.године

 

Стручна тема

 

Стручно веће  разредне наставе

Снежана Радојевић

Вертикално и хоризонтално повезивање наставних садржаја

Током шк.године

 

Стручна тема

 

Стручно веће  разредне наставе

Биљана Даниловић

Наставник као креатор климе у одељењу

Током шк.године

Стручна тема

Стручно веће

друштвених наука

Данијела Николић

Светлана Симијоновић

Инклузија од теорије до праксе

 

Током шк.године

Стручна тема

Стручно веће

друштвених наука и природних наука

Наташа Чоловић

Христина Петковић

Припремна настава  и доношење плана о реализацији припремне наставе

 

Током шк.године

Предметни наставници

предмета који се полажу на завршном испиту

Стручно веће

друштвених наука и природних наука

Наташа Чоловић

Христина Петковић

 

План  угледних  часова

 

НАСТАВНИ ПРЕДМАТ

РАЗРЕД

НАСТАВНИК

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

Српски језик

I- II

Јелица Швабић  

децембар

Српски језик

II

Љубинка Миливојевић  

март

Српски језик

II

Јованка Марковић  

новебар

Српски језик  

I- III

Оливера Ђорђевић и

октобар

Енглески језик

I- II

Светлана Симијоновић

април

СОН-П и Д

I- III

Оливера Ђорђевић и

април-мај

Српски језик

II

Снежана Радојевић

јануар

Музичка култура  

IV

Снежана Радојевић

јануар

Математика  

I

Марина Томковић

март

Српски језик  

IV

Марина Томковић

фебруар

Српски језик  

V

Марина Вуколић

децембар

Српски језик  

VII

Марина Вуколић

април

Српски језик

VIII

Марина Вуколић

октобар

Хемија  

VII

Валентина Јакимова

април

Техника и технологија

V

Александар Крстић

мај

Српски језик

V

Марина Вуколић

децембар

Шпански језик

VI

Маријана Драговић

мај

Историја

VII  

Ђорђе Дончић

новембар

Математика

VI  

Данијела Недељковић

мај

Географија

V

Јелена Кричкић

децембар

Физика

VII

Христина Петковић

април

Биологија

V

Валентина Јакимова

март

Верска настава

III

Момчило Јагодић

април

Српски језик

VI

Данијела Николић

новембар

Српски језик

VI

Данијела Николић

април

Информатика и рачунарство

VII

Ана Ивановић

април

Ликовна култура

VII

Александар Васиљевић

октобар

Музичка култура

V

Катарина Миловановић

март

Енглески језик

I-IV

Ана Трифуновић

децембар

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    * Планиране угледне часове посетиће директор ,педагог као и други чланови већа

 

  ТРИБИНЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

ТЕМА

 

ВРЕМЕ

РЕАЛИЗАТОР

Електронско насиље у ОШ

Током шк.године

Љубинка Миливојевић

 

Умеће родитељства

Током шк.године

Биљана Даниловић

Квалитет и квантитет времена са децом- како наћи праву меру

Током шк.године

Снежана Радојевић

Оливера Ђорђевић

Вештина учења

Током шк.године

Јелица Швабић

Домаћи задаци

Током шк.године

Јованка Марковић

Пубертет

Током шк.године

Валентина Јакимова

Неговање културе учења и прилагођавање предметној настави

Током шк.године

Марина Вуколић

Злоупотреба деце на инернету

Током шк.године

Александар Ракочевић

Процењивање личних могућности и способности  у избору занимања

Током шк.године

Наташа Чоловић

  

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

 

  Организациона структура

 

 

 СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА  НАСТАВНОГ ОСОБЉА - 2015/16.

 

 

 Бројно стање ученика и одељења у школској 2017/18. години.

 

МАТИЧНА ШКОЛА

 

Разред

Одељење

Свега ученика

I

1-4

5

II

1

16

III

1

15

IV

 

8

Свега

3

44

Предметна настава

Разред

Одељење

Свега ученика

V

1

18 

VI

1

25(1 ИОП/1)

VII

2

35(1 ИОП/1  2 ИОП/2)

VIII

1

23

Свега

5

99

 

У матичној школи од I -VIII разреда има 8 одељења и 143  ученика.

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У МАРИНОВЦУ:

 

Разред

Одељење/комбинације

Свега ученика

I

 1

1

II

 

8(3 ИОП/1)

III

I- II

0

IV

 

0

Свега

1

9

 

ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЕЗОВЦУ:

 

Разред

Одељење/комбинације

Свега ученика

I

I -  III

3

II

 

2

III

II - IV

4

IV

 

3

Свега

2

12

Укупан број ученика у школској 2017 /18.години је  164.

 

 

   

КАЛЕНДАР И РИТАМ РАДА

 

Ритам рада

 У матичној школи се настава изводи у преподневној смени.

 

1.     7:45-8:30

2.     8:35-9:20

3.     9:35-10:20

4.     10:30-11:15

5.     11:20-12:05

6.     12:10-12:50

7.     12:55-12:35         

 

Што се издвијених одељења тиче, у Мариновцу и Брезовцу настава почиње у 8 часова и завршава 1320 односно према предвиђеном распореду часова за сваки разред.

 

пре подне

одмори

1. час   8:00 –  8:45

2. час   8:50 –  9:35

3. час   9:55 – 10:40

4. час 10:55 – 11:40

5. час 11:45 – 12:30

6. час 12:35 – 13:20

Између првог и другог часа ..................5 минута

Између другог и трећег часа................20 минута

Између трећег и четвртог часа........10-15 минута

Између четвртог и петог часа................5 минута

Између петог и шестог часа...................5 минута

Између шестог и седмог часа ................5 минута

УКУПНО  .........................................50-55 минута

 

 

 У оквиру ових смена одвија се целокупан васпитно-образoвни рад школе. Наставни процес се одвија по програму петодневне наставне седмице. Дежурство наставника у матичној школи траје од 7 до 1330 часова у првој смени, а у другој смени од 12.30  до 18.15 часова.

 

Календар образовно-васпитног рада школе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ  ТАКМИЧЕЊА

 

АКТИВНОСТ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ

Учешће у Трци за срећеније детињство у

организацији Црвеног крста

-учешће у трци

-сарадња са Црвеним крстом

-продаја бројева у школи

-чланови тима сарадње са Црвеним крстом и тимом за сарадњу са друштвеном средином

-одељењске старешине

-ученици 1.-8. разреда

октобар

 

 

Организовање школских     такмичења

српског језика,математике, историје,

биологије...

- усаглашавање са календаром Министарства

-информисање и избор ученика

-утврђивање критеријума

-израда тестова

- руководиоци и чланови стручних већа

 

 

-ученици 4.- 8. разреда

јануар-март

Општинска и Окружна такмичења из

природних и друштвених наука...

 

 

-рад са ученицима изабраним на школском такмичењу

-реализација додатне наставе

-наставници

-руководиоци секције

-ученици 4. – 8. разреда

према календару Министарства

Учешћа на спортским такмичењима: стони

тенис, кошарка, одбојка, фудбал, рукомет

 

-појачан рад са ученицима

-припрема за такмичења

-ученици 5.-8. разреда

   -наставници физичког,руководиоци спортских секција

према календару Министарства

 

Оргнизовање у креативном                         стваралаштву поводом Дана

школе

 

 

Организовање Фер-плеј турнир

-ликовно стваралаштво

ученици 5.-8. разреда

   -наставник ликовне к.

 

 

Мај  

 

 

 

 

 

 

Мај

-лепо писање

ученици 1 разреда и учитељи

-изражајно рецитовање

ученици 3 разреда и учитељи

-изражајно читање

 

Спортска такмичења

 

ученици 2 разреда и учитељи

 

ученици од 1до 8 разреда

учитељи

наставници физичког васпитања