Пројекти

 

План професионалне оријентације ученика од 1-6. разреда

ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

НАЧИН

НОСИЦИ АКТИВНОСТИ

МЕСТО

ВРЕМЕ

Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика

Кроз часове грађанског васпитања; часове одељенског старешине и индивидуалне разговоре

Одељењске старешине,Наставници грађ. васпитања; Педагог школе

 

 Просторије школе

 

Током године

Упознавање ученика са светом рада и занимања, презентација занимања и посета радним организацијама

 

На часовима одељенског старешине

 

Разредне старешине; Педагог школе

 

Учионица/

Хол школе

 

Током године

 

Формирање правилних ставова према раду

Кроз часове грађанског васпитања; часове одељенског старешине и индивидуалне разговоре

Разредне старешине; Наставници грађ. васпитања; Педагог школе

 

Учионица

 

Током године

 

Упознавање са начином полагања завршног испита

На часовима одељенског старешине, на часовима грађанског васпитања, српског језика и математике

Разредне старешине; Педагог школе; Наставници српског језика и математике

 

 

Учионица

 

Током године

Организовати кутак Професионалне оријентације за излагање ученичких радова на одговарајућу тему

На часове српског језика и ликовне културе урадити по један рад на тему „Моје будуће занимање“

 

Наставници српског језика и ликовне културе

 

Хол школе/Учионица

 

Мај

 

План реализације пројекта „професионалне оријентације на преласку у средњу школу“

за ученике VII и VIII разреда 

Активности

Носиоци

Начин

Време/место

Реализација радионица 7. разреда:

1. Представљање програма и портфолија за 7. разред 

2.Профеционална оријентација и кључне компоненте

3. У свету интересовања

4. У свету вештина и способности

5. Пут способности

6. У свету вредности

7. Особине и интересовања у светлу родне равноправности

8. Самоспознаја -аутопортрет

9. У очима других

10. Какав /каква сам у тиму

11. Мој тип учења

12. Ја за десет година

13. За родитеље/старатеље и децу: моја очекивања

Реализација радионица 8. разреда:

1. Представљање програма и портфолија за 8. разред

2. Графикон интересовања

3. У свету врлина и вредности

4. Самоспознаја - то сам ја

5. Какав /каква сам „на први поглед “

6. Моја очекивања

7. Моја очекивања  - колаж  - рад са ученицима  /ученицама и родитељима /старатељима

 

 

 

 

Сања Боричић,

Ђорђе Дончић,

Игор Хочевар,

Александар Васиљевић,

Вуколић Марина,

Ивановић Ана,

Светлана Симијоновић,

Јелена Кричкић.

 

 

 

 

 

 

Реализација радионица на часовима ЧОС-а,

Српског језика,

Информатике, Ликовне културе,

Географије,

Грађанског васпитања

 

 

 

 

Током године,

Учионица

 

Реализација радионица 7.разред:

14. Слика савременог света рада

15. Прикупљање и начини обраде информација о школама и занимањима

16. Повезивање области рада са занимањима

17. Путеви образовања и каријере

18. Поштујемо  родну  равноправност  у  професионалном  и  приватном животу

19. Припрема за интервју

20. Спровођење интервјуа

21. Припрема сусрета са представницима/цама занимања у нашој школи

22. Представници/це занимања у нашој школи

23. Осврт на резултате информисања

Реализација радионица 8. разред:

8. Слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања

9. Образовни профили у средњим школама

10. Мрежа средњих школа

11. Захтев и занимања - одговарајуће способност и контраиндикације

12. Сазнајем са интернета куда после основне школе

13. Путеви образовања и каријере

14. Припрема и спровођење интервјуа

15. Опис занимања помоћу мапе ума

16. Критеријум за избор школе

17. Поштујемо родну равноправност при избору занимања

18. Испитивање ставова - радни учинак и доходак

19. Избор занимања и приходи

20. Оријентација ствара јасну слику

 

 

 

 

 

 

Сања Боричић,

Ђорђе Дончић,

Игор Хочевар,

Александар Васиљевић,

Вуколић Марина,

Ивановић Ана,

Светлана Симијоновић,

Јелена Кричкић.

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализација радионица на часовима ЧОС-а,

Српског језика,

Информатике, Ликовне културе,

Географије,

Грађанског васпитања

 

 

 

 

 

 

Током године,

Учионица

 

Реализација радионица 7. разреда:

24. Посета средњој школи

25. Посета предузећу/установи

26. Евалуација програма професионалне оријентације за 7. разред

Реализација радионица 8. р:

22. Припрема за реалне сусрете

23.Остварујемо учење путем реалних сусрета

24. Документација за реалне сусрете

25. Рефлексија учења путем реалних сусрета

 

 

Сања Боричић

Ђорђе Дончић

Игор Хочевар

Директори

средњих школа,  предузећа.

 

 

Посета средњој школи,посета предузећу.

 

 

 Током године,

средње школе,

предузећа,

сајам

образовања,

школа.

Реализација радионица за 8. р

26. Обука за конкурисање

27. На разговору у предузећу

28. Предузетништво

29. Моја одлука о школи и занимању

30. Саветодавни рад

31. Моји родитељи/старатељи - моја подршка на  путу  до  одлуке

Рад са   родитељима/старатељима и ученицима/цама

 

 

Сања Боричић

Игор Хочевар

Ђорђе Дончић

 

 

 

Реализација радионица на часовима ЧОС-а.

 

 

Током године,

средње школе,

предузећа,

сајам

образовања,

школа.