Ученичке организације

 

План  рада ученичког парламента за школску 2015/16.годину 

Активности

Начин реализације

Време реализације

Носиоци активности

1. Избор представника одељења (кандидатура, избори) Одељенске старешине у седмом и осмом разреду организују избор два члана за ученички парламент од стране одељења-предлагање,гласање, избор Прва седмица септембра Чланови парламента
2. Конституисање Ученичког парламента Сазивање састанка од стране координатора изабраних члановаУпознавање са Пословником о раду ученичког парламента До  15. септембра Чланови парламента
3. Избор руководства парламента Предлагање и избор руководстваПрема одредбама предвиђеним Пословником о раду УП 1. седница Чланови парламента
4. Упознавање чланова парламента са законским оквиром деловања парламента, са правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе), Законом о основама система (део  који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и сл. -читањем и објашњавањем најважнијих делова основних нормативних аката школе као и са правима и дужностима чланова УП и са законским оквиром деловања чланова УП 1. седница Координатор ученичког парламента Ђорђе Дончић
5. Испитивање потреба ученика одељења – предлога ученика важних за рад Парламента -разговор-анкета до 2. седнице Чланови парламента
6. Израда и усвајање Програма рада ученичког парламента у овој школској години У договору са члановима израдити оперативни план рада 2. седница Чланови парламента и координатор Ђорђе Дончић
7. Рад са члановима парламента о начинима доношења одлука, преузимању одговорности,тимском раду и планирању акција Реализација радионица са ученицима-члановима УП од стране координатора октобар-децембар Координатор ученичког парламента Ђорђе Дончић и педагог школе
Дан другарства Спровођење активности у оквиру дечије недеље у сарадњи са осталим ученицима октобар Координатор ученичког парламента Ђорђе Дончић и педагог школе
8. Чланови парламента као вршњачки едукатори– преношење искустава у одељењу (рад у паровима); покретање акција на нивоу одељења На основу интресовања, сколности ученика током године Чланови парламента и педагог школе
9. Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности На основу интресовања, сколности ученика и могућности- Спровођење активности у сарадњи са осталим ученицима током године Чланови парламента
10. Сарадња са Школском управом; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика.. Присуствовање седницама НВ,ОВ,ШО,те Тимовима где је предвиђено присуство суделовање и рад чланова УП током године Председник Ученичког парламента
11.Предлози за осавремењавање наставе12.Упознавање са применом образовних стандара разговорразговор током године Координатор Ђорђе Дончић и педагог школе
13. Учествовање у акцијама хуманитарног карактера -организовање  и прикупљање хуманитарне  помоћи  када се за то укаже потреба током године Чланови парламента
14. Предлози за спречавање насиља и побољшање успеха и дисциплине Степен насиља у школи, стање, евалуација,дискусија током године Чланови парламента и Вршњачки тим
15. Анализа рада Ученичког парламента –екстерна и интерна евалуација; осмислити како ће евалуирати рад својих представника и парламента у целини ученици (по одељењима) а како чланови парламента Израда извештаја о реализацији акционог плана    Састављање извештаја и присуство на састанку  УП координатора Јун-последња седница Чланови парламента и кординатор 

*Ученички парламент чине по  два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у школи.

 

 

ВРШЊАЧКИ ТИМ ШК. 2015/2016.

V/1

1. Вуковић Лука - медијска група

2. Јовановић Тамара маркетинг школе

3. Маринковић Сава – спортске активности

 

V/2

1. Ристовић Иван

2. Јовановић Марко –маркетинг школе

3. Коларевић Немања - спортске активности

 

VI/1

1. Гашић Анђела - медијска група

2. Шевић Урош - рад са млађим ученицима

3. Мијатовић Младен –записничар

 

VII/1

1. Шћекић Катарина- председник

2. Томковић Катарина- заменик

3.Миловановић Петар - рад са млађим ученицима

 

Координатор: Сања Боричић

 

 

 План рада вршњачког тима за школску 2015/16. год.

АКТИВНОСТИ

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Одабир чланова ВТ за нову шк.год.

На основу упитника УНИЦЕФА-а, избор ученика

Септембар

Педагоги одељњнске старешине

 

Упознавање са применом образовних стандара

разговор

Септембар

Координатор вршњачког тима

Одабир чланова ВТ за нову шк.год.

На основу упитника УНИЦЕФА-а, избор ученика

Септембар

Педагог и одељњнске старешине

 

Израда плана реализације радионица

У договору са члановима израдити оперативни план рада

Септембар.

Координатор и чланови Вршњачког тима

Избор чланова група: медијска, група за маркетинг, група за организовање спортских активности, за рад са млађим ученицима

На основу интресовања, сколности ученика, добровољно пријављивање

Септембар.

Координатор и чланови Вршњачког тима

Дан другарства

Спровођење активности у сарадњи са осталим ученицима

Октобар месец

Координатор и чланови Вршњачког тима у сарадњи са осталим наставницима и осталим ученицима

Први сусрет (1. и 2. радионица, Полећемо и Ми заједно)

Реализација радионица са ученицима

Трећа недеља окторбра

Координатор и чланови Вршњачког тима

Други сусрет ( 3. и 4. радионица, Огледалце, огледалце, Ја и ми и они)

Реализација радионица са ученицима

Четврта недеља октобра

Координатор и чланови Вршњачког тима

Трећи сусрет ( 5. и 6. радионица, Шта вреднујем, шта ценим, Насиље и шта са њим)

Реализација радионица са ученицима

Друга недеља новембра

Координатор и чланови Вршњачког тима

Четврти сусрет ( 7. и 8. радионица, Да насиље буде видљиво, Како да их укључим)

Реализација радионица са ученицима

Трећа недеља новембра

Координатор и чланови Вршњачког тима

Пети сусрет (  9. и 10. радионица, Реклама Вршњачког тима, Драга Савета и Сандуче)

Реализација радионица са ученицима

Четврта недеља новембра

Координатор и чланови Вршњачког тима

Шести сусрет ( 11. и 12. радионица, Планирање прве акције, Зачетак самосталногфункционисања

Реализација радионица са ученицима

Прва недеља децембар

Координатор и чланови Вршњачког тима

Припрема извештаја о раду ВТ за извештавање школског тима

Састављање извештаја и присуство на састанку школског тима

Децембар

Координатор и чланови Вршњачког тима

Тражење решења за проблеме из Сандучета поверења

Читање цедуља из сандучета поверења и трсжење решења

Током године

Координатор и чланови Вршњачког тима

Уређење паноа ученичких радова

Уређење паноа у ходницима школе

Током године

Вршњачки тим

 

Анализа степена безбедности у школи и ефеката ВТ

Степен насиља у школи, стање, евалуација, интервенција ВТ, дискусија

Март месец

Координатор и чланови Вршњачког тима

Огранизовање маскембала поводом дана школе

Спровођење активности у сарадњи са осталим ученицима

Мај месец

 

Координатор и чланови Вршњачког тима у сарадњи са осталим наставницима и осталим ученицима

Фер плeј

Учествовањњее у планирању и релизацији фер плеј дана, подела задужења, сарадња са другим школама

Мај месец

Координатор и чланови Вршњачког тима

Извештај о раду ВТ

Израда извештаја о реализацији акционог плана

Јун месец

Координатор и чланови Вршњачког тима